Friday, 8 December 2023

5 มรดกโลกในประเทศไทย

22 Sep 2022
371
5 มรดกโลกในประเทศไทย

แหล่งมรดกโลก คือพื้นที่ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การ UNESCO เพราะมีลักษณะความสําคัญทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ที่มีประโยชน์โดยรวมต่อมนุษยชาติ โดยข้อมูลล่าสุดระบุว่าทั่วโลกมีพื้นที่ซึ่งได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลก 1,421 แห่ง โดยแบ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม 865 แห่ง มรดกโลกทางธรรมชาติ 223 แห่ง และพื้นที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติอีก 39 แห่ง โดยในจํานวนนี้รวมถึงแหล่งมรดกโลกในประเทศไทย ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่ storymaker จะนําเสนอในบทความนี้กับ 5 มรดกโลกในประเทศไทย

มรดกโลกในประเทศไทย

นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

1. นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

มรดกโลกทางวัฒนธรรมได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ นครประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา และเมืองบริวาร ในปี พ.ศ. 2534 มีเหตุผลสําคัญคือเป็นพื้นที่ที่สามารถยืนยันถึงหลักฐานของวัฒนธรรมหรืออารยธรรมที่สาบสูญไปแล้ว ให้สามารถปรากฏให้เห็นได้อย่างเด่นชัด พระนครศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองหลวงเก่าและมีความรุ่งเรืองมาอย่างยาวนาน ถึงสี่ร้อยสิบเจ็ดปี แม้ว่าเมืองเก่าอย่างอยุธยาจะถูกทําลายลงพระศึกสงคราม แต่ก็ยังคงเหลือซากของโบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่แสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของสถาปัตยกรรมในยุคนั้น

อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอยู่ภายในเกาะเมือง อําเภอพระนครศรีอยุธยา ซึ่งในสมัยก่อนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรและถูกล้อมรอบไปด้วยแม่น้ําสายสําคัญ 3 สาย ได้แก่แม่น้ําลพบุรี แม่น้ําป่าสัก และแม่น้ําเจ้าพระยา

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย

2. เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย

มรดกโลกทางวัฒนธรรมได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ภายใต้ชื่อเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร นอกจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยแล้ว ยังรวมไปถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และ และอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร โดยเหตุผลสําคัญก็คือเป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงผลงานอัญชาญฉลาดของมนุษย์ในอดีตได้อย่างชัดเจน

สําหรับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ยังคงเหลือร่องรอยของพระราชวัง แล้ววัดมาถึง 26 แห่ง รวมไปถึงโบราณสถานที่สําคัญอีกมากมายถึง 30 แห่ง ซึ่งวัดที่ใหญ่ที่สุดคือ วัดมหาธาตุ ส่วนอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยนั้น อยู่ห่างไปทางเหนือประมาณ 60 กิโลเมตร ภายในอุทยานมีโบราณสถานและโบราณวัตถุมากถึง 215 แห่ง และอุทยานประวัติศาสตร์กําแพงเพชร อยู่ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไปทางทิศใต้ ประมาณ 70 กิโลเมตร ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่คล้ายคลึงกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง

3. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ ห้วยขาแข้ง

มรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อปี พ.ศ. 2534 ด้วยเหตุผลสําคัญก็คือเป็นผืนป่าที่มนุษย์เข้าไปรบกวนสัตว์ป่าได้ยากที่สุด ส่งผลให้ระบบนิเวศที่เป็นแหล่งที่ยังมีสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ สามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ ทุ่งใหญ่และป่าห้วยขาแข้ง มีพื้นที่ครอบคลุม 4 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ตาก นครสวรรค์ และอุทัยธานี มีอาณาเขตรวมกันกว่าสี่ล้านไร่ ป่าแห่งนี้ยังเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญหลายแห่งด้วยกันได้แก่ แม่น้ําแม่กลอง แม่น้ําสะแกกรัง แม่น้ําท่าจีน และแม่น้ําสาลวิน

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

4. แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

มรดกโลกทางวัฒนธรรม องค์การ UNESCO รับรองแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยเหตุผลสําคัญก็คือ เป็นพื้นที่ที่สามารถแสดงหลักฐานทางอารยธรรมสมัยก่อนประวัติศาสตร์ได้อย่างชัดเจน แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งโบราณคดีที่สําคัญ มีการค้นพบร่องรอยของการทําเกษตร การทําสัมฤทธิ์เหล็ก ทําให้คนรุ่นหลังได้เห็นถึงการพัฒนาที่ทําให้มนุษย์สามารถดํารงชีวิตและมีการสืบทอดทางวัฒนธรรม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมบ้านเชียงนี้ได้ครอบคลุมไปยังแหล่งโบราณคดีอื่นๆอีกกว่าร้อยแห่งในภาคอีสาน

ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

5. ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่

มรดกโลกทางธรรมชาติ ป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่ นับเป็นผืนป่าแห่งที่ 2 ของประเทศไทยและเป็นแห่งที่ 5 ของโลก ที่ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2548 ประกอบไปด้วยอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 4 แห่ง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอีก 1 แห่ง มีพื้นที่ครอบคลุมหกจังหวัดด้วยกัน ได้แก่ นครราชสีมา สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว และบุรีรัมย์ มีพื้นที่รวม 6,150 ตารางกิโลเมตร ป่าแห่งนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ประกอบไปด้วยป่าหลายชนิด ทั้งป่าดิบชื้น ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ และทุ่งหญ้า และพบว่ามีสัตว์ป่าหลายชนิดที่อาศัยอยู่ในป่าดงพญาเย็น มีความเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์ จึงทําให้ป่าแห่งนี้ควรค่าแก่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเพื่อจะได้มีการอนุรักษ์และรักษาผืนป่านี้ไว้ไม่ให้ถูกทําลายไปมากกว่านี้

สนับสนุนบทความดีๆโดย :: slotfreeday