Google+ edmond.koushk | StoryMaker™

Author Archives: edmond.koushk

سوپر استار

Posted in Default | Comments Off on سوپر استار

سوپر استار

بازیگری شغل ماست از آغاز تا پایان،از تولد تا مرگ ، چگونه می توان بازیگر خوبی نبود و در جهان زیست؟ اگر میخواهیم خوشبختی را به ارمغان آوریم چه برای خود و چه دیگران باید بدرستی بازی کنیم، بدرستی از … Continue reading

Posted in Default | Comments Off on سوپر استار

سوپر استار

بازیگری شغل ماست از آغاز تا پایان،از تولد تا مرگ ، چگونه می توان بازیگر خوبی نبود و در جهان زیست؟ اگر میخواهیم خوشبختی را به ارمغان آوریم چه برای خود و چه دیگران باید بدرستی بازی کنیم، بدرستی از … Continue reading

Posted in Default | Comments Off on سوپر استار