Google+ سوپر استار | StoryMaker™
 

سوپر استار

بازیگری شغل ماست از آغاز تا پایان،از تولد تا مرگ ، چگونه می توان بازیگر خوبی نبود و در جهان زیست؟
اگر میخواهیم خوشبختی را به ارمغان آوریم چه برای خود و چه دیگران باید بدرستی بازی کنیم، بدرستی از پس مسءولیت خود را در قبال کار و خانواده برآییم و به حق در هر پستی که هستیم خدمت گزار خوبی باشیم

This entry was posted in Default. Bookmark the permalink.

Comments are closed.